top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait bilgiler “Kişisel Veri” olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda siz değerli kullanıcılarımızın verileri “Kişisel Veri” olarak kabul edilmekte, evcil veya evcil olmayan hayvanlarınızın verileri ise kişisel veri olarak kabul edilmemektedir.

 

Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunması anlamında işlenen kişisel veriler ŞİRKET bünyemizde koruma altına alınmıştır. ŞİRKET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları yapmaktadır. Kullanıcılarımız, “Kullanıcı Sözleşmesini” onaylamaları ile birlikte aydınlatma metnini okuduğunu ve ŞİRKET tarafından yasal aydınlatmanın yapıldığını kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını ayrıca saklı tutar.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KVKK uyarınca ŞİRKET “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir. Veri Sorumlusu olarak ŞİRKET ile paylaşılan veya paylaşılacak, kullanım ile elde edilmiş veya elde edilecek her türlü kişisel bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ŞİRKET tarafından amacına uygun biçimde işlenecektir. Bu bağlamda kişisel verilerinizin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelir. Kullanıcılarımız, “Kullanıcı Sözleşmesini” onaylamaları ile birlikte kişisel verilerin amacına uygun biçimde işleneceği konusunda bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.


VERİ İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER


ŞİRKET, kişisel veri işlenmesi ile ilgili olarak kanunda açık hükümlerin bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması ve veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kişisel verileri işlemektedir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla kişisel verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. ŞİRKET tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; şirketimizden talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verilerinizi işlemektedir. Kullanıcılarımız, “Kullanıcı Sözleşmesini” onaylamaları ile birlikte kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki dayanaklar konusunda bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

 

VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ AMAÇLAR

 

Kişisel verileriniz aşağıda işaret edilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

  • ŞİRKETE ait uygulama veya web sitesi üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek,

 

  • Kullanıcılarımıza ait evcil veya evcil olmayan hayvanları ile ilgili analiz yapmak, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 

  • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 

  • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca kabul edilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

 

  • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 

  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine ve yargı makamlarına bilgi verebilmek,

 

  • Kullanıcılarımıza daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanya ve promosyonları aktarmak,

 

  • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, ·       Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek,

 

  • Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 

  • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

VERİLERİN İŞLENMESİ, PAYLAŞIMI VE KORUNMASI

 

Web sitemizden veya mobil uygulamamızdan işlem yapan kullanıcılarımızın paylaştıkları veriler, müşterilerimizin açık rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, ŞİRKET tarafından işlenmektedir.


Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülük çerçevesinde, işbu metinde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme nedeni ile bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

ŞİRKET size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, kampanya mailleri göndermek , web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

ŞİRKET çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Kullanıcılarımız, “Kullanıcı Sözleşmesini” onaylamaları ile birlikte kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve paylaşımı konusunda AÇIK RIZA gösterdiğini kabul ve taahhüt eder.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR


Kişisel verileriniz; sözleşmesel ilişkilerin ifa edilebilmesi, müşterinin kampanya, ayrıcalık ve/veya promosyonlardan faydalandırılması, ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, mevzuat hükümleri, kimlik tespitinin sağlanması, sorumluluk atfının yapılabilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, veri sisteminin oluşturulabilmesi, kişisel verilerin korunması kapsamında gerekli tedbirlerin alınabilmesi gibi amaçla bağlılık ilkesi kapsamında, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (Adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler, operatörler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara işlenme amaçlarına uygun olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Kullanıcılarımız, “Kullanıcı Sözleşmesini” onaylamaları ile birlikte kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve paylaşımı konusunda AÇIK RIZA gösterdiğini kabul ve taahhüt eder.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ŞİRKET ile paylaşılan kişisel veriler, ŞİRKET gözetimi ve kontrolü altındadır. ŞİRKET, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri,internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

 

Kişisel verilerin daha sıkı tedbirlerle korunmasını gerektiren bir kategori olan özel nitelikli (hassas) kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına ya da şeref ve onurunun zedelenmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, hangi kişisel verilerin özel nitelikli veriler olduğu ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları Kanunda ayrıca düzenlemiştir.

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmıştır.

 

ŞİRKET herhangi bir nedenle yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememektedir.

 

VERİLERİN SİLİNMESİ VE BAŞVURU USULÜ

 

Şirketimize başvurarak (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme b) kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, c) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Bu madde uyarınca haklarınızı, “Kullanıcı Sözleşmesi”nin kabul edilmesinden itibaren ullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

 Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini,

·       Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:249/6 Sarıyer İSTANBUL  adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak,

·      25969-09633-06246 numaralı elektronik tebligat adresimize elektronik imzalı olarak,

·       Eğer elektronik posta adresiniz sisteminizde kayıtlı ise ŞİRKET’e ait elektronik posta hesabına iletebilir.

 

Başvuruda;


a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,


b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,


c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,


ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,


d) Talep konusu, bulunması zorunludur.


(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.


(4) Yazılı başvurularda, tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

 
(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun tarafımıza  ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.


Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kullanıcılarımız, “Kullanıcı Sözleşmesini” onaylamaları ile birlikte kişisel verilerin işlenmesi, korunması, paylaşımı ve silinmesi konularında aydınlatıldıklarını kabul eder, tüm bu konularda ŞİRKETin veri işleme faaliyetlerine AÇIK RIZA gösterdiğini kabul ve taahhüt eder.

bottom of page